КАСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

15.07.2021г.

ПОКАНА

за

провеждане на общо събрание на сдружение

„ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ”

 

 

 

       Управителният съвет на сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на  сдружението на 15.08.2021 година, от 12 часа, в град Русе, местност „Слатина” 29, при следния дневен ред: 

 

1. Доклад и отчет за дейността на Сдружението през 2020г. Обобщение на резултатите от дейността на Сдружението в Русе и околните общини от 2003г. до 2020г. 

2. Разни. 

 

 

   Поканват се всички членове на Сдружението, да вземат участие лично или чрез упълномощени лица.

 

    При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието да се проведе същия ден в 13 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на членовете след 15.07.2021г. всеки работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на сдружението в град Русе.

 

   

 

                                                 От Управителния съвет на сдружение

                                                „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ”

Здравейте, 

За да запишете час за кастриране на бездомно куче или коте, е необходимо да се свържете с нас на телефон +359 82 841 281

Повече информация ще намерите тук.

Pets